Reisvoorwaarden TravellingWELL.nl

 

Definities van gebruikte benamingen:


TravellingWELL.nl Reisgids:

Programma voor 1 of meerdere dagen  met voorstellen voor de invulling van de dag(en) bevattende:

  • Postcodes van de belangrijkste bestemmingen voor het navigatie systeem
  • Beschrijvingen van bezienswaardigheden, openingstijden, entreeprijzen, rondritten en wandelingen en evt. tips voor activiteiten, restaurants, winkels.
  • Plattegronden en/of kaarten van de omgeving
  • Kaart van Engeland en Wales of Schotland


TravellingWELL.nl Reisgids op Maat:

Als bovenstaande TravellingWELL.nl Reisgids, maar dan met programma voor 1 of meerdere dagen met voorstellen voor de invulling van de dag/dagen, die op verzoek van klant uitgezocht en opgenomen zijn.


Reis:

Een reis uit het reguliere aanbod van TravellingWELL.nl zoals aangeboden  op de website www.travellingwell.nl. met de optie van een TravellingWELL.nl Reisgids.


Reis op Maat:

Een reis die door TravellingWELL.nl speciaal voor klant samengesteld wordt met als optie een TravellingWELL.nl  Reisgids op Maat.


Product:

Een dienst, die door TravellingWELL.nl verricht wordt in opdracht van klant.


Offerte:

Een beschrijving en prijsopgave van TravellingWELL.nl  aan klant van een te leveren product:

  • Reis met overtocht/vlucht
  • Reis op Maat met overtocht/vlucht
  • Overtocht/vlucht
  • Accommodatie met overtocht/vlucht
  • Toegangskaartjes voor tentoonstellingen, bezienswaardigheden, evenementen, vakantiepassen (alleen in combinatie met een geboekte reis)


Klant wordt met hij aangegeven:

Als er over hij of hem gesproken wordt, wordt ook zij of haar bedoeld.


Reisvoorwaarden


Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen uitvoerder (in deze voorwaarden genoemd TravellingWELL.nl) en opdrachtgever (in deze voorwaarden genoemd klant) gesloten wordt

Indien er onduidelijkheid is bij klant over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Reisvoorwaarden, dient klant contact op te nemen vóór klant de overeenkomst aangaat


Offertes

TravellingWELL.nl kan niet aan haar offerte worden gehouden als klant redelijkerwijs kan begrijpen, dat er sprake is van een vergissing of verschrijving in de offerte en TravellingWELL.nl  dat aan kan tonen.

De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief €12.00 STO- reisgarantie en  andere op dat moment nog onbekende heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst voortvloeiende te maken extra kosten.

Offertes gelden niet voor andere toekomstige opdrachten.


Overeenkomst

TravellingWELL.nl zal de verstrekte opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de  offerte uitvoeren

Nadat klant per email, telefonisch of per brief bevestigd heeft  akkoord te gaan met de offerte is klant verplicht de verleende dienst af te nemen en te betalen


Bevestigingen/factuur

Klant dient de gegevens op de factuur/boekingsbevestiging goed te controleren. Ook wij kunnen immers fouten maken. Namen, voorletters, geboortedata, vertrekdata, tijden overtochten etc. zoals vermeld op de factuur/boekingsbevestiging komen ook op de reisbescheiden te staan. Mocht klant onjuistheden constateren, dan dient hij ons hierover te informeren binnen 1 werkdag na dagtekening van de factuur/boekingsbevestiging. Binnen deze periode worden aanpassingen, wanneer mogelijk, kosteloos doorgevoerd. Hierna zijn wij helaas genoodzaakt € 30,00 administratiekosten te berekenen.


Tussentijds opzeggen

TravellingWELL.nl verplicht zich tot terugbetaling van het betaalde bedrag als zij zich niet kan houden aan de offerte wat uitvoering of tijdsbestek betreft en klant niet akkoord kan gaan met het verzoek tot uitstel.

Overmacht

TravellingWELL.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant als er sprake is van overmacht, waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. De verplichtingen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt  tot 2 weken opgeschort worden. Na de 2 weken kunnen zowel klant als TravellingWell.nl de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade ontbinden. TravellingWELL.nl betaalt klant het reeds betaalde bedrag terug met aftrek van  gemaakte kosten en een vergoeding van de aan de opdracht bestede tijd.


Eigendomsvoorbehoud

Het in de offerte beschreven product  blijft het eigendom van TravellingWELL.nl, totdat klant alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen

Het in de offerte beschreven product  mag niet doorverkocht worden aan derden i.v.m. copyright


Intellectueel eigendom 

TravellingWELL.nl behoudt zich het recht voor om alle onderdelen van het geleverde product aan te bieden aan toekomstige klanten of te gebruiken voor andere doeleinden

TravellingWELL.nl j zal hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van  klant openbaar maken.


Betaling

Nadat klant akkoord is gegaan met de offerte maakt hij de aanbetaling van 50% van het volledige bedrag binnen 7 werkdagen over naar de bankrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. ( zie ook reisgarantie). Er kan in overleg ook overeengekomen worden dat er in 3 periodes betaald wordt.

Nadat de aanbetaling gedaan is en wij de bevestiging van Certo Escrow hebben ontvangen, boekt en betaalt TravellingWELL.nl  de reis, de toegangskaartjes, vakantiepassen, accommodatie of overtochten/vluchten.

6 weken voor de aanvang van de reis heeft de klant het resterende bedrag overgemaakt, waarna TravellingWELL.nl het definitieve programma en de benodigde papieren en/of toegangskaarten, vakantiepassen  per post verstuurt .


Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt dat zij de consument een reisgarantie moeten bieden. De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn.

De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.

*Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.


STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TravellingWELL.nl gebruik van de STO - reisgarantie op al haar pakketreizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een Derdengelden regeling.

De  klant betaalt de reissom niet aan TravellingWELL.nl, maar betaalt  deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de door klant betaalde reissom 1 dag na afloop van de reis overgemaakt worden aan TravellingWELL.nl.

Als TravellingWELL.nl in financiële problemen zou komen, met surseance van betaling of faillissement als gevolg, maakt Certo Escrow het geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij het geld van de klant komen.

Indien klant nog niet op reis is ontvangt hij de betaalde reissom terug. Wanneer klant reeds onderweg is zal de STO ervoor zorgen dat hij ofwel het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt, de reis kan vervolgen of gerepatrieerd wordt.


Wat is de procedure  als klant een reis boekt bij TravellingWELL.nl?

Nadat hij van TravellingWELL.nl een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt hij van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord.  Hem wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow.

Na bevestiging van de uitnodiging kan hij  direct overgaan tot betaling.

Normaliter krijgt hij een verzoek om de aanbetaling te doen en op een later moment nogmaals een verzoek om het restant van de reissom over te maken. Als hij  kort voor vertrek (6 weken of korter voor vertrek) een reis boekt ontvangt hij een verzoek om de hele reissom in één keer over te maken.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.


Belangrijke opmerkingen

Eventuele klachten of claims over de reis, staan los van deze betaalmethode.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

De STO is geen geschillencommissie.


Het kost misschien iets meer tijd waarvoor onze excuses.

Deze manier van betalen zal iets meer tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij u als klant graag financiële zekerheid bieden en op deze manier kan dat zonder de veel te hoge kosten die bijv. SGR ons in rekening zou brengen.

Uiteraard kan klant met vragen over deze regeling altijd bij ons terecht. 


Wijzigingen

Na totstandkoming van de overeenkomst kan klant een verzoek tot wijziging indienen. Hiervoor geldt, voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is, de voorwaarde dat hij de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Voor wijzigingen worden € 30,- wijzigingskosten in rekening gebracht. Bovendien is klant gehouden eventuele door de wijziging ontstane extra kosten te vergoeden.


Uitzonderingen

Vluchten kunnen niet gewijzigd worden

Vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tattoo tickets, theatertickets, vakantie passen kunnen niet gewijzigd worden

Eurostar treintickets kunnen niet  gewijzigd worden


Annuleringen

Het is altijd mogelijk de reis te annuleren. Houd er echter rekening mee dat TravellingWELL.nl genoodzaakt is  hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen. Wij raden klant met klem aan om een annuleringsverzekering af te sluiten omdat deze kosten, bij een geldige reden, dan (gedeeltelijk) verhaald kunnen worden op de verzekeringsmaatschappij. 


Annuleringen dienen  schriftelijk (niet per telefoon) bij ons gemeld te worden. Bij annulering van de reis is klant aan TravellingWELL.nl de volgende annuleringskosten verschuldigd:

bij annulering tot de 42ste dag  vóór de vertrekdag: de aanbetaling van 50% van de reissom.

bij annulering vanaf de 42ste dag vóór de vertrekdag: de volledige reissom.


Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop TravellingWELL.nl de melding ontvangt, mits de melding vóór 18.00 uur wordt gedaan.

Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden zijn geldig tenzij op het moment van boeking anders is aangegeven. Tevens gelden de onderstaande uitzonderingen


Uitzonderingen

bij annulering van vluchten en Eurostar bedragen de annuleringskosten altijd 100%

bij annulering van vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tattoo tickets, vakantie passen,  theatertickets, bedragen de annuleringskosten altijd 100%


Klachten

Het is altijd mogelijk dat de reis niet voldoet aan de verwachtingen en/of eisen. Mocht dit het geval zijn, dan dient klant hiervan in eerste instantie direct melding te maken bij de verantwoordelijke dienstverlener zoals de accommodatieverschaffer of vervoersmaatschappij. Deze krijgt hiermee de kans uw klacht of het probleem op te lossen. Indien dit ter plekke niet naar tevredenheid gebeurt kan klant contact opnemen met ons. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0031-546820459 of 0031-6251548 en zullen ons uiterste best doen om te helpen. Klachten die niet bij ons gemeld zijn vanaf de bestemming kunnen na thuiskomst niet in behandeling worden genomen.


Wanneer de klacht na melding bij ons, ter plaatse niet naar wens is opgelost, dient klant  de klacht schriftelijk in te dienen binnen 1 maand na terugkomst. Alle klachten die daarna ontvangen worden, zullen niet meer in behandeling genomen worden.

 

Vindplaats van deze Reisvoorwaarden

Deze Reisvoorwaarden zijn te vinden op de startpagina van www.TravellingWELL.nl en kunnen gelezen en gedownload worden


Klant kan zich dus niet beroepen op het feit, dat hij niet bekend was met de Reisvoorwaarden.